Мови

 • English
 • Українська

Аспірантура

При ІСМА працює аспірантура і докторантура з підготовки наукових кадрів вищої кваліфікації за такими спеціальностями:
   105 — Прикладна фізика і наноматеріали (НАКАЗ 1622_про ліцензування)
   132 — Матеріалознавство (НАКАЗ 940_про ліцензування)


На навчання для здобуття ступеня доктора філософії на конкурсній основі приймаються особи, які здобули ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста).

Підготовка в аспірантурі Інституту здійснюється за рахунок:
 • коштів Державного бюджету України — за державним замовленням;
 • коштів юридичних та фізичних осіб — на умовах контракту — в рамках ліцензійного обсягу.

Вступники до аспірантури надають до Приймальної комісії ІСМА такі документи:
 1. Заява на ім’я директора; (Зразок заяви)
 2. Особовий листок з обліку кадрів з фотокарткою;
 3. Список опублікованих наукових праць і винаходів. Аспіранти, які не мають опублікованих наукових праць і винаходів, подають наукові доповіді (реферати) з обраної ними наукової спеціальності;
 4. Згода наукового керівника на керівництво аспірантської підготовкою вступника з відгуком на наукові праці або реферат; (Рекомендація до вступу_зразок);
 5. Медичну довідку про стан здоров’я за формою N 286-у;
 6. Копії паспорта та ідентифікаційного коду;
 7. Копію дипломів бакалавра, магістра (спеціаліста) із зазначенням здобутої спеціальності (кваліфікації) з додатками до дипломів;
 8. Копію військового квитка (тимчасового посвідчення) або посвідчення про приписку до призовної дільниці (для чоловіків);
 9. 2 фотокартки розміром 30 х 40 мм;
 10. Заяву про надання згоди на збір та обробку персональних даних. (Згода на обробку даних_зразок)
Паспорт і диплом про вищу освіту подаються вступником особисто.

Заяви про прийом до аспірантури з усіма зазначеними вище документами приймаються з 15 серпня до 10 вересня щодня, крім святкових та вихідних днів.

Вступні іспити проводяться з 11 вересня до 30 вересня.

Допуск до вступних іспитів до аспірантури виноситься Приймальною комісією інституту за результатами співбесіди вступника з передбачуваним науковим керівником, розгляду реферату та поданих наукових праць з урахуванням висновку передбачуваного наукового керівника.

Всі вступники до аспірантури інституту складають вступний іспит зі спеціальності в обсязі навчальної програми державного іспиту для магістра або спеціаліста відповідної спеціальності, затвердженої Вченою радою інституту та однієї з іноземних мов в обсязі навчальної програми для закладу вищої освіти. Якщо вступник раніше здав кандидатський іспит, то він звільняється від здачі відповідного іспиту.

На підставі результатів вступних іспитів до аспірантури Приймальна комісія приймає рішення щодо кожного кандидата.
Зарахування до аспірантури проводиться наказом директора ІСМА відповідно до плану прийому.

Аспіранти, які навчаються за очною (денною) формою навчання за державним замовленням і успішно виконують індивідуальний план підготовки:
 • отримують стипендію у відповідності з чинним законодавством України;
 • користуються щорічно канікулами тривалістю два місяці, які включаються до загального терміну навчання.

За грубе порушення правил внутрішнього розпорядку інституту, вчинення протиправних дій, невиконання індивідуального плану роботи без поважних причин аспірант може бути відрахованим з аспірантури.

Термін навчання в аспірантурі з відривом від виробництва 4 роки.

Початок навчання в аспірантурі з 01 листопада.

Детальніше з правилами прийому до аспірантури ІСМА — 2021 можна ознайомитися тут.

Додаткові матеріали для завантаження:
Титульна сторінка реферату
Положення про приймальну коміссію ІСМА
Питання до вступного іспиту ІСМА_105
Питання до вступного іспиту ІСМА_132
 
накази
Інститут сцинтиляційних матеріалів НАН України
61072, г. Харків, пр. Науки, 60
Завідувач аспірантури: к.ф.-м.н. Нєстєркіна Віра Володимирівна
тел. +38 057 341-01-73
E-mail: nesterkina@isma.kharkov.ua